Start

BORAB > Start

 

Välkommen till BORAB


NYHETER

Bristandek-

Bristande källsortering

Hushållen i Bollnäs och Ovanåker är dåliga på att källsortera. Ca 40 procent av hushållsavfallet i kommunerna består av tidningar och förpackningar.

Läs artikeln på Hela Hälsingland

farligtavfall-T

Farligt avfall

Från och med årsskiftet kommer Borab att upphöra med hämtningen av de röda lådorna för farligt avfall. I stället införs en bemannad mobil insamlingsstation för det farliga avfallet.

Läs artikeln på Hela Hälsingland

smguld-T

SM guld

Renhållningspersonalen på återvinningscentralerna i Bollnäs och Edsbyn är bäst i Sverige!

Läs artikeln på Hela Hälsingland

nilsholgersson-T

Nils Holgersson undersökning

Nils Holgerssonundersökningen 2015. Här jämförs priserna i bland annat sophämtningen över hela landet.

Läs hela artikeln

 BORAB (Bollnäs Ovanåkers Renhållnings AB)  ansvarar för kommunernas avfallsverksamhet och driver dessutom avfallsanläggningen med återvinningscentralerna i Bollnäs och i Edsbyn.

Enligt miljöbalken är alla hushåll och fastighetsägare skyldiga att källsortera och sedan lämna sitt hushållsavfall till sin kommun för borttransport och behandling. I våra kommuner är det  f n Suez som har uppdraget för insamling av hushållsavfallet.

Borab är ett kommunalt företag och ägandet är fördelat mellan Bollnäs (2/3) och Ovanåker (1/3). Anläggningen är godkänd av miljödomstolen. Till BORAB vänder du dig när du vill få råd om återvinning och avfallshantering.

Vi på Borab arbetar för att minska avfallet och främja återvinning för en hållbar framtid. Det som sedan blir ett avfall gör vi en resurs av. För att vi bryr oss om nästa generation. Och nästa.

Simon och Veronika

Avfallstrappan är ett lagstadgat EU-direktiv som anger i vilken ordning vårt avfall ska tas omhand. Avfallstrappan styr Borabs verksamhet och den ska även styra sättet du själv minskar och sorterar dina sopor.

Att följa stegen i trappan är en enkel metod för att minska avfallsmängderna och låta avfallet ingå i ett kretslopp av återanvändning och återvinning. Minimera är bättre än att återanvända, att återanvända är bättre än att återvinna, och så vidare. Lycka till!

Avfallshierarkins prioritetsordning är:

  1. förebyggande av avfall – avfallsminimera
  2. återanvändning
  3. materialåtervinning
  4. annan återvinning, till exempel energiåtervinning
  5. bortskaffande – lägg på tipp när inget av ovanstående är möjligt