Vad händer sen?

BORAB > Sopfakta > Vad händer sen?

 

Vad händer sen?

Mycket har hänt på avfallsfronten på senare år. Idag kommer du till en återvinningscentral och inte till en soptipp när du ska lämna ditt avfall. Faktum är att mindre än 2 procent av det som kommer in till återvinningscentralen läggs på tippen – eller deponin som den egentligen heter. Så – vart tar avfallet vägen?

Second hand

Det som inte är trasigt kan användas igen. Då får materialet leva längre, vi sparar på jordens resurser och minskar det växande sopberget. På återvinningscentralerna i Bollnäs och Edsbyn kan du skänka det som inte behöver slängas. Sedan tar Erikshjälpen och Röda korset hand om det.

Tidningar

Tidningar kan återvinnas upp till 7 gånger. Det är billigare och energieffektivare att tillverka nya tidningar av återvunnet papper än av nytt. Tidningar och returpapper omfattas av producentansvaret där FTI, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, ansvarar för insamlingen. Materialet transporteras till pappersbruk där det återvinns för att bli nya tidningar eller toalett- och hushållspapper. FTI: film om tidningsåtervinning

Plastförpackningar

Plast kan återvinnas upp till 7 gånger. Plastförpackningar och andra hushållsförpackningar omfattas av producentansvaret där FTI, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, ansvarar för insamlingen. Plastförpackningarna transporteras bland annat till Swerec i Bredraryd där de återvinns för att bli nya påsar, möbler och kabelskydd. FTI: film om plaståtervinning

Glasförpackningar

Glas kan återvinnas hur många gånger som helst utan att kvaliteten försämras. Glasförpackningar och andra hushållsförpackningar omfattas av producentansvaret där FTI, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, ansvarar för insamlingen. Insamlade glasförpackningar skickas till en anläggning i Närke. Allt insamlat glas genomgår manuella och maskinella kontroller för att ta bort främmande material och sortera allt glas i separata färger. Glaset krossas till olika fraktionsstorlekar beroende på vad det ska användas till och lastas sedan för vidare transport till glasbruk. Merparten av allt inlämnat glas blir nya glasförpackningar, resten blir glasull och skumglas. FTI: film om glasåtervinning

Metallförpackningar

Metall kan återvinnas om och om igen. Att återvinna aluminium sparar 95 procent av den energi som annars behövs för att göra nytt aluminium. Återvinning av stål sparar 75 procent av energin jämfört med nyproduktion. Metallförpackningar och andra hushållsförpackningar omfattas av producentansvaret där FTI, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, ansvarar för insamlingen. Metallförpackningarna transporteras till Älmhult respektive Smedjebacken där aluminium återvinns till ny råvara och stålförpackningarna återvinns till järnbalkar och armeringsjärn.  FTI: film om aluminiumåtervinning FTI: film om stålplåt-återvinning

Pappersförpackningar

Papper kan återvinnas 7 gånger. Genom att återvinna papper spar vi både energi och träråvara. Pappersförpackningar och andra hushållsförpackningar omfattas av producentansvaret där FTI, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, ansvarar för insamlingen. Pappersförpackningarna transporteras till Fiskeby Board i Norrköping där de återvinns till ny kartong och ytskikt på gipsskivor. FTI: film om pappersåtervinning

Pant

Fem pantade burkar motsvarar fyra timmars datoranvändning och två timmars standbytid. Tomburkar och tomflaskor återvinns till nya förpackningar och annat förbrukningsmaterial. Det är Returpacks uppgift att få återvinningssystemet att fungera i alla led; sprida information om återvinningssystemet, hantera ersättningar samt koordinera hämtning av tomma förpackningar. Sveriges riksdag har beslutat om förordningen som styr vår verksamhet. Pantamera: film om pantsystemet

Kyl och frys

Äldre kylskåp och frysar innehåller freoner som bidrar till växthuseffekten och är ozonnedbrytande. Freonerna omhändertas i två steg. När freonerna är omhändertagna separeras metaller och plaster för att återvinnas. Kyl- och frysmöbler transporteras till Revac i Hova, Gullspång,  för återvinningsprocessen.

Vitvaror

Vitvarorna transporteras till Kuusakoski i Gävle. Vitvaror kan innehålla miljöfarliga ämnen, t ex PCB. För att kunna separera de olika materialen demonteras vitvaran och eventuella farliga ämnen avlägsnas innan resten materialåtervinns.

Bildäck

Utslitna bildäck kan användas till: lättfyllnadsmaterial, dräneringsmaterial i deponier, gatubeläggningar, tätskikt, fotbollsplaner, idrotts- och lekplatser mm. Fälgarna återvinns som metaller. Varje år samlar Ragn-Sells Däckverksamhet in över 140 000 ton kasserade däck i Sverige och Norge. Fabriken ligger i Heljestorp, nära Vänersborg.  Där sorteras däcken innan de grovmals i bitar. Därefter finmals bitarna samtidigt som grus, dubbar och andra metallrester tas bort tills endast rent gummigranulat återstår.

Ris/trävirke

Allt trä gör vi flis av. Flisen eldas i Bollnäs värmeverk och blir till fjärrvärme. Likadant är det med grenar, ris och stammar.

Asfalt, betong, cement, kakel och tegel

Asfalt, betong och cement, kakel och tegel som kommer in återanvänds som konstruktionsmaterial vid reparationer av markarbeten mm.

Well

Limrester avlägsnas. Därefter sorteras papperet på kvalitet och mals ned till massa som silas och renas från föroreningar. Massan går sedan till nytillverkning. I Sverige finns fyra pappersbruk som använder returpapper i sin produktion för att producera kartong, tidningspapper toalett- och hushållspapper. Det är Lilla Edet, Mariestad, Fiskeby utanför Norrköping och Hyltebruk.

Jord och sten

Schakt- och jordmassor som vi tar hand om används till täckning av den stängda deponin på Sävstaås avfallsanläggning och till markarbeten.

Kompost

Allt grönt från trädgårdar och parker läggs på kompost. Sedan blir det anläggningsjord som vi bl a använder till att marktäcka vår deponi på Sävstaås avfallsanläggning.

Brännbart

Allt brännbart avfall mals ned på i kvarnanläggningen på BORAB och transporteras sedan till Bollnäs värmeverk. Där utvinns energin och omvandlas till fjärrvärme och el.

Ej brännbart

Sammansatta material sorteras på en sorteringsplatta på BORAB. Det brännbara materialet mals ner och går till Bollnäs värmeverk för energiutvinning, metaller  går till återvinning och material som inte kan återvinnas eller energiutvinnas läggs på deponi.

Deponi

Material som inte går att återvinna. Exempel på deponirest är isolering, tjärpapp, pvc-plast och kattsand. Deponiresten skickas till Söderhamn Nära och läggs där på deponi (läggs på hög). Avfallet bryts inte ner.

Metaller

Metall kan återvinnas hur många gånger som helst. Återvinningen innebär att man smälter om skrot och tillverkar nya metallprodukter. Metallskrot levereras till Kuusakoski AB för återvinning. Där sorteras och bearbetas metallhaltiga material. Exempel på metallskrot är: utegrillar, cyklar, motordelar, snöskyfflar, järnrör.

Tryckimpregnerat virke

Tryckimpregnerat virke avger giftig gas när man eldar det. Vi skickar det vidare till Fortum Waste Solutions i Kumla för förbränning i en godkänd förbränningsanläggning med rökgasrening.

Asbest/aska

Asbest är farligt avfall och ska transporteras så att det inte dammar. Asbesten lastas om på BORAB och transporteras sedan till  Söderhamn Nära för deponering.

Elektronik

Elektronik kan innehålla farliga komponenter. Elavfallet skickas till Stena Technoworld i Västerås. Först genomgår alla produkter en manuell sortering där farligt avfall tas omhand. Exempel på farligt avfall som avlägsnas och omhändertas är kvicksilver, kondensatorer, batterier, bly och asbest. Efter den manuella förbehandlingen återvinns ädelmetaller såsom guld, silver och palladium, samt andra metaller, såsom järn, aluminium och koppar.  Sedan separeras ren och säljbar plast, som är fri från flamskyddsmedel, från plast som innehåller bromerade flamskyddsmedel. Det som inte kan återvinnas går till förbränning eller deponi.

Farligt avfall

Farligt avfall skickas till Fortum Waste Solutions i Kumla för förbränning i en godkänd förbränningsanläggning med rökgasrening. Avfall som klassas som farligt kan t ex vara giftigt, cancerframkallande, frätande, fosterskadande, smittoförande eller brandfarligt.

Lysrör/lampor

Lysrör och lågenergilampor innehåller kvicksilver – ett gift som bl a kan orsaka nervskador om det hanteras på fel sätt. Man använder en oxidationsmetod för att återvinna alla typer av lyskällor. Den lämpar sig särskilt väl för lysrör och lågenergilampor som innehåller lyspulver, eftersom kvicksilvret förhindras att dunsta med hjälp av oxidation. Samtliga fraktioner genomgår mekanisk rengöring i en vätska. Detta görs på  Nordic Recycling i Hovmantorp.

Blybatterier

Insamlade förbrukade blybatterier återvinns till användbart bly, som används i batterier och andra produkter. De insamlade batterierna återvinns vid Boliden Bergsöes anläggning i Landskrona