Hållbar utveckling i skolan

BORAB > Sopfakta > Skolor och studiebesök > Hållbar utveckling i skolan

 

Förskolor, skolor och vuxenutbildningar har ett tydligt uppdrag att bidra till en socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar utveckling. Uppdraget formuleras i nationella styrdokument som skollag, läroplaner och kursplaner.

Ur läroplanen, LGR 11

Grundskolans läroplan innehåller tre delar: skolans värdegrund och uppdrag, övergripande mål och riktlinjer för utbildningen samt kursplaner som kompletteras med kunskapskrav. I läroplanen står om bland annat detta om hållbar utveckling:

1. Skolans värdegrund och uppdrag

Genom ett miljöperspektiv får eleverna möjligheter både att ta ansvar för den miljö de själva direkt kan påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor. Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling.

2. Övergripande mål och riktlinjer

2.1 NORMER OCH VÄRDEN

Skolans mål är att varje elev visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola:
  • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
  • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
2.8 REKTORNS ANSVAR

I undervisningen i olika ämnen integrera ämnesövergripande kunskapsområden, exempelvis miljö, trafik, jämställdhet, konsumentfrågor…

3. Kursplaner

I kapitel 3, kursplanerna för naturorientering, samhällsorientering, hem- och konsumentkunskap samt teknik skrivs om miljö, hållbart samhälle och människans möjligheter att påverka sitt liv.

I ämnenas syfte talas om att eleverna ska ges förutsättningar att reflektera, få kunskaper om människors levnadsvillkor samt ta ställning i etiska, praktiska och moraliska frågor. De ska, utifrån flera av ämnena, få kunskaper så att de kan se hur människa och natur samverkar och ta ställning i frågor som rör miljö, hälsa och samhälle.

Eleverna ska samman­fattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

  • värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling,
  • använda kunskaper för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  • använda begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara samband i samhället, naturen och inuti människan.
  • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet