Farligt avfall

BORAB > Sopfakta > Avfallstyper > Farligt avfall

 

Farligt avfall är avfall som kräver särskilt omhändertagande för att inte vara skadligt för natur, djurliv eller människor. Farligt avfall lämnas på återvinningscentralen, till den mobila insamlingen som sker 2 gånger per år eller i grovsoprum med särskilt anvisade behållare.

Exempel på farligt avfall:

 • Oljeavfall: Spillolja från t ex bilar och gräsklippare, oljefilter
 • Lösningsmedel: Förtunning, lacknafta
 • Färg- och lackavfall: Alla typer av färgrester
 • Limavfall: Limrester
 • Surt eller alkaliskt: Saltsyra, kaustiksoda
 • Avfall som innehåller kadmium: Laddningsbara småbatterier
 • Avfall som innehåller kvicksilver: Lysrör, termometrar, småbatterier
 • Annat tungmetallhaltigt avfall: Fotokemikalier, bilbatterier
 • Avfall som innehåller cyanid
 • Avfall som innehåller PCB
 • Bekämpningsmedelsavfall: Insektsgifter, ogräsbekämpningsmedel
 • Laboratorieavfall
Kemikalier

Kemikalier kan orsaka stor skada på miljön om de används eller slängs på fel sätt. Många kemikalier är även giftiga för både människor och djur. På återvinningscentralen tas kemikalierna om hand på ett säkert sätt.

Bekämpningsmedel, spillolja, lösningsmedel, hårfärgningsmedel, starka rengöringsmedel och liknande lämnas i sin originalförpackning på återvinningscentralen eller i röda lådan för farligt avfall. Om det lämnas i annan förpackning är det viktigt att skriva på vad den innehåller.

Tänk på att inte blanda olika medel – lämna in dem var för sig. Kontrollera också att förpackningen inte läcker. Detta är viktigt för att olika medel ska kunna behandlas på rätt sätt, men också för att de personer som ska handskas med avfallet inte ska utsättas för onödiga risker.

Förpackningar med rester av kemikalier ska lämnas som farligt avfall till återvinningscentralen eller röda lådan för farligt avfall. Även om burken eller flaskan är helt tom och torr ska den lämnas som farligt avfall.

Läkemedel

Mediciner och andra läkemedel kan skada både djur och fiskar om de inte tas om hand på rätt sätt.

Apoteken tar emot överblivna eller gamla mediciner. Kvicksilvertermometrar ska lämnas till återvinningscentralen. Sprutor och kanyler stoppas i en särskild behållare, som finns att hämta på apotek. När den är full lämnas behållaren tillbaka till apoteket.

Tänk på att mediciner aldrig ska spolas ner i toaletten eller hällas ut i avloppet. Reningsverken kan inte ta bort de farliga ämnena, utan medicin som spolas ned i toaletten rinner rakt ut i våra vattendrag.

Målarfärg, lim och lack

Målarfärg, lim och lack innehåller lösningsmedel och andra ämnen som kan skada miljön.

Rester av målarfärg, impregneringsmedel, lim, fernissa, spackel och liknande, men även sprayflaskor och nagellack, ska lämnas in på återvinningscentralen. Förpackningar med färgrester, även intorkade, lämnas också där, även om färgen är vattenlöslig. Om avfallet inte lämnas i sin originalförpackning är det viktigt att skriva på vad den innehåller.

Om burken är urskrapad och torr kan den lämnas för återvinning i behållare för plast- eller metallförpackning.

Tänk på att aldrig spola ner rester i toaletten eller hälla ut dem i avloppet. Reningsverken kan inte ta bort de farliga ämnena, utan de följer med ut i vattendragen.

Asbest

Byggmaterial som t.ex. isoleringsmaterial och eternitplattor innehåller asbest. Även om avfallet delvis innehåller asbest så måste allt avfall behandlas som asbest.

Asbest är hälsovådligt. Asbestfibrer som inandas kan utvecklas till dammlunga eller lungcancer. Avlägsnande av asbest ur en byggnad kräver därför professionell asbestsanering. Man ska aldrig försöka göra det själv. Asbest är mineralfibrer som är så små och tunna att de tränger in i lungorna och vidare in i kroppen. Eftersom fibrerna är tunna och lätta kan de sväva omkring i luften i flera dygn.

Det är helt förbjudet att använda asbest i Sverige sedan 1982, men asbest finns fortfarande kvar i byggnader som är äldre än så. Därför finns det risk att komma i kontakt med asbest vid rivning, reparationer och underhåll. Den tidigare användningen av asbest gör alltså att det fortfarande finns risk att bli sjuk av asbest.

För din säkerhet
För din egen säkerhet rekommenderar vi att du noga läser om riskerna  att hantera asbest. Det kan du läsa om på Arbetsmiljöverkets sida om asbest.
Är du företagare så tänk på att följa bestämmelserna i  Avfallsförordningen SFS 2011:927.

Asbest kan du lämna in på Bollnäs återvinningscentral.

Risker med farligt avfall

Långsiktiga skador på miljön

Lågenergilampor och lysrör innehåller små mängder kvicksilver (4-7 mg per lampa). Kvicksilver är en giftig tungmetall som inte är nedbrytbar. Kvicksilver sprids med luften och når miljön via nedfall. Eftersom den inte bryts ner lagras den upp i vår miljö. Kvicksilver som lagras i kroppen kan ge skador på nervsystemet, immunförsvaret och njurarna samt skada foster.

Om varje hushåll i Sverige slänger en lågenergilampa om året i sin soppåse beräknas 19-34 kg kvicksilver att spridas till miljön via soppåsen. Detta kan jämföras med att en tesked kvicksilver kan förgifta en medelstor sjö. Tillbaka till Farligt avfall

Skador på människor

Dåligt förpackat farligt avfall som läcker eller är kladdigt riskerar att utsätta den som kommer i kontakt med avfallet för ångor, gaser, damm och spill. Farligt avfall i gamla plastförpackningar innebär en risk eftersom plast som åldras blir sprött och spricker.

Förvara utom räckhåll för barn

Det finns alltid en risk för att små barn får tag på farligt avfall som ställts undan på olämpliga platser i hemmet. Därför bör man se till att inte förvara sina hushållskemikalier eller sitt farliga avfall på platser som lätt kan nås av små barn, som till exempel under diskbänken eller i lågt placerade skåp eller hyllor i badrum, tvättstugor, förråd och garage. Dessutom bör man se till att ofta rensa ut rester eller kasserade produkter och lämna det farliga avfallet till kommunens insamlingssystem.

Förgiftningsrisker

Förgiftningsrisken är störst när barn kommer åt farligt avfall. En enstaka klunk kan innebära allvarliga skador. Exempelvis en klunk propplösare, som är starkt frätande, kan orsaka allvarliga frätskador i mun, svalg och mage. Förgiftningsrisken ökar också när förpackningar av typen läsk- eller spritflaskor används för att förvara farliga avfall i.

Brandrisker

Linolja används bland annat till att olja in trädäck och utemöbler. De använda trasorna som är indränkta med linolja kan självantända. Därför är det viktigt att inte slänga trasorna i soporna. Sprayburkar innehåller drivmedel och kan explodera om de utsätts för värme eller direkt solljus.

Explosionsrisker
 • Sprayflaskor som utsätts för värme och solljus.
 • Eter, som är en mycket brandfarlig vätska.