Producentansvar

BORAB > Producentansvar

 

Producentansvar

Alla förpackningar och tidningar ska lämnas till återvinningsstationerna för att gå till återvinning.

Producentansvaret är reglerat i lag, 15 kap miljöbalken (1998:808) och därunder utfärdade förordningar om olika typer av producentansvar. Med producentansvar menas att producenterna, dvs. de som tillverkar, importerar eller säljer varor eller förpackningar har ett ansvar att se till att avfall samlas in, transporteras bort, återvinns, återanvänds eller bortskaffas på ett miljövänligt sätt. Tanken är att det ska motivera producenterna att ta fram produkter som är mer resurssnåla, lättare att återvinna och inte innehåller miljöfarliga ämnen.

I Sverige har vi lagstiftat producentansvaret för åtta produktgrupper i dag:

  • Förpackningar
  • Däck
  • Returpapper
  • Bilar
  • Elektriska och elektroniska produkter (inklusive glödlampor och viss belysningsarmatur)
  • Batterier
  • Läkemedel
  • Radioaktiva produkter och herrelösa strålkällor

Dessutom finns det frivilliga åtaganden, som liknar producentansvar, för kontorspapper och lantbruksplast.

https://www.producentansvarsguiden.se kan du läsa mer om producentansvar.