Verksamheten

BORAB > Om BORAB > Verksamheten

 

Vi är ett kommunalt bolag som ägs av Bollnäs och Ovanåkers kommuner. Vi ansvarar för insamling, hantering, lagring och beredning av kommunernas hushållsavfall och driver avfallsanläggningen på Sävstaås i Bollnäs, samt återvinningscentralerna i Bollnäs och Edsbyn.

Utöver vårt kommunala ansvar för hushållens avfall, driver vi en avfallsanläggning där vi bereder det brännbara avfall som efter källsortering blir över. Därav följer vi avfallshierarkin i enlighet med EUs direktiv. Avfallet lagras, blandas och kvarnas för att sedan omvandlas till energi via exempelvis fjärrvärme. På anläggningen bereder vi även avfall från många andra kommuner och företag i Sverige.

Vår verksamhet har genom åren genomgått stora förändringar. Idag är vi i allt större grad ett återvinningsföretag än det avfallsbolag som öppnades på Sävstaås 1984. Kunderna ställer idag fler och högre krav på oss än vad de gjorde förr. Lagar och regler styr hur avfallet får hanteras.

Vi förväntas ha kunskap och kompetens om hur man ska hantera och sortera de olika fraktionerna på ett miljöriktigt sätt. Kunden vill också veta varför man ska sortera och vilken nytta det gör.

I Bollnäs och Ovanåker är det vi på BORAB som har ansvaret att lära och informera invånarna om hur man ska sortera och minska sitt avfall.

BORAB är ett kommunalt företag där ägandet är fördelat mellan Bollnäs (2/3) och Ovanåker (1/3). Anläggningen är godkänd av miljödomstolen. Tillsynsmyndighet är Länsstyrelsen i Gävleborg.

Verksamhetsdokument

Föreskrifter om hantering av avfall under kommunalt ansvar Bollnäs

Föreskrifter om hantering av avfall under kommunalt ansvar Ovanåker

 

 

Vår vision: ALLA ÄR ÅTERVINNARE

”Vår vision och våra drivkrafter visar att vi är våra kommuners främsta miljöambassadörer”

VÅR VISION påminner oss om vad vi strävar mot och vad vi vill uppnå. Vi är våra kommuners främsta miljöambassadörer, som driver frågor rörande återvinning och miljö.

Vår största utmaning ligger i den kultur som byggts upp kring vad återvinning är. Många tänker idag att återvinning är samma sak som att ge avfallet ett värde, men återvinning handlar om att ta vara på materialet så att det kan bli nya produkter om och om igen. Det vi inte kan återvinna eller återanvända, gör bäst nytta genom energiutvinning, dvs att omvandlas till bränsle, t ex för fjärrvärmen.

Våra kunder är de som måste göra den största insatsen för att öka återvinningsgraden. Det är de som håller i avfallet och väljer vilket fack de slänger det i. Men vi ska göra vad vi kan för att underlätta för dem. Genom att hänga med i den tekniska utvecklingen och hela tiden tänka nytt kan vi göra det lätt och självklart att återvinna – och på det sättet skapa förutsättningar för ett samhälle där alla är återvinnare.

Resultatet från plockanalys 2021

Värdegrund

BORABS DRIVKRAFTER

”Drivkrafterna i värdegrunden visar oss vilket förhållningssätt som alla inom BORAB ska arbeta utifrån”

Vår värdegrund kan ses som en checklista som vi stödjer oss på i våra vägval och beslut i vårt dagliga arbete för att nå våra mål. Värdegrunden utgör kärnan av de grundvärderingar och förhållningssätt som alla vi inom BORAB ska arbeta utifrån.

KUNDNYTTA

Vi har det primära uppdraget att underlätta och hjälpa våra kunder att bli bättre på att återvinna. Vår service går ut på att fortsätta förenkla och erbjuda våra kunder tjänster och lösningar som de har nytta av. I den personliga kontakten kan vi erbjuda kunden konkret hjälp med hur man sorterar, vad som händer sen och andra frågor och funderingar som kunden har. Vi har idag ett gott rykte och en hög kundnöjdhet, men vårt goda rykte är en färskvara som förtjänas varje dag. Därför ska vi alltid ha kundnyttan i fokus.

OMTANKE

Vi är miljöambassadörer med ett ansvar att visa omtanke om vårt samhälle och det vi lämnar efter oss till kommande generationer. Omtanke talar också om hur vi bemöter varandra. Vi är ETT lag där alla är viktiga.

UTVECKLING

Utvecklingen går framåt hela tiden i vår bransch. Imorgon kan vi kanske ta hand om ett material som går till deponi idag. Genom att vara nyfikna och proaktiva kan vi vara med och driva den utvecklingen, och implementera den i våra kommuner. Med uppdaterad kunskap kan vi också se till att göra mesta möjliga efter gällande förutsättningar. Vår strävan är att alla inom BORAB ska känna en uppmuntran att våga tänka nytt och i annorlunda banor. På så sätt hittar vi de nya funktioner och tjänster som hjälper våra kunder på bästa sätt imorgon.

 

Bolagsstyrelsen

Från vänster: Jan-Olov Skoglund, Simon Nordin (avgått, nu ersatt av Sakarias Nordin), Mona Thoresson (Ordförande), Roger Lindblom, David Parhans, Ingemar Ehn, Mikael Jonsson (Vice ordförande), Anders Bergsten. Saknas på bild: Frida Löberg.