Kretsloppsplan

BORAB > Om BORAB > Kretsloppsplan

 

Kretsloppsplanen – för ett resurseffektivt och klimatsmart Bollnäs och Ovanåker.

Hur bygger vi en hållbar framtid tillsammans? Ett viktigt steg för att skapa ett resurseffektivt och avfallsförebyggande samhälle är att ha en strategisk plan för vår hur vi kan omvandla avfall till resurser. Nu finns en ny kretsloppsplan i Bollnäs och Ovanåkers kommun som innehåller bland annat mål och åtgärder för att öka källsortering och återvinning såväl som åtgärder för att minska nedskräpning och uppkomsten av avfall. Kretsloppsplanen visar vägen för hur Bollnäs och Ovanåker ska arbeta med avfallshantering de kommande åren.

Varje kommun har ett lagstadgat krav på att ha en aktuell avfallsplan. För att röra oss mot ett mer cirkulärt och resurseffektivt samhälle där uppkomsten av avfall förebyggs och där resurser tas hand om i ett kretslopp har planen fått namnet kretsloppsplan. Planen antogs av Bollnäs respektive Ovanåkers kommunfullmäktige under våren 2021 och gäller från år 2021 fram till år 2025.

Kretsloppsplanen syftar till att ta ett hållbart helhetsgrepp i våra kommuner på bland annat avfall, nedskräpning, källsortering, materialåtervinning och cirkulär ekonomi. Tyngdpunkten i kretsloppsplanen handlar om att arbeta förebyggande och att skapa möjligheter för att öka återanvändning. Detta är ett arbete som kräver en bred samverkan och en stor portion samarbete över alla gränser mellan privatpersoner, näringsliv, föreningar, BORAB, Ovanåkers och Bollnäs kommun.

Arbetet med att ta fram kretsloppsplanen har gjorts i samarbete med alla kommuner i Gävleborg och Älvkarleby kommun. Det har varit ett omfattande arbete som även gett stort utrymme för lokal anpassning efter varje kommuns förutsättningar. Flera av kommunernas verksamheter och aktörer har varit involverade i planens utformning och mål. Den har även varit utställd för remiss under sommaren 2020 där alla som är verksamma inom kommunen har kunnat lämna åsikter och förslag på planens mål och åtgärder.

Kretsloppsplan Bollnäs
Kretsloppsplan Ovanåker