Källsortering i kommunens verksamheter

BORAB > Om BORAB > Källsortering i kommunens verksamheter

 

Källsortering av förpacknings- och tidningsmaterial i samtliga kommunala fastigheter

Bakgrund

I samband med övriga kommuner i Hälsingland utarbetades 2014 en avfallsplan för verksamhetsåren 2015-2020. Syftet med avfallsplanen var att tydliggöra kommunernas ambitioner på avfallsområdet utifrån de nationella miljökvalitetsmålen.

Mål: Källsortering av hushållsavfall

I avfallsplanen fastslogs att införa källsortering av förpacknings- och tidningsmaterial i samtliga kommunala fastigheter. Ett led i att kunna uppnå dessa mål inleds ett projekt mellan vardera Bollnäs och Ovanåkers kommuner och BORAB.

Syftet med samarbetet är att införa ett så hållbart och effektivt källsorteringssystem som möjligt där materialåtervinning och miljövinster är maximala.

Den kommunala fastighetsnära insamlingen hoppas även kunna bidra till ökad källsorteringsfrekvens hos hushållen och övriga verksamheter i respektive kommun.

Mål med projektet

  • Samtliga objekt inom varje kommun skall ha en fullskalig lösning för källsortering.
  • Det ska vara enkelt att lämna och sortera sitt avfall
  • Arbeta fram en enhetlig och långsiktig lösning för avfallshantering i båda kommuner.
  • En transparent ekonomi kring hela hanteringen av fastighetsnära insamling för maximal koncernnytta.

Effektmål

  • Ökade mängder material som källsorteras från de kommunala verksamheterna ger ökade miljövinster på lång sikt.
  • Ökad förståelse för avfall och källsortering i de kommunala verksamheterna som sedan även kan bidra till ökad sorteringsvilja hemma hos medarbetare på de kommunala verksamheterna.
  • Så låga kostnader som möjligt för kommunerna och de kommunala fastighetsbolagen

Tid genomförande

Fastighetsnära insamlingen skall följa genomförandeplanen som respektive kommun bedriver och har beslutat.