GDPR/Behandling av personuppgifter

BORAB > Kundservice > GDPR/Behandling av personuppgifter

 

Vi hanterar dina personuppgifter på ett tryggt sätt

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, personnummer, adress, telefonnummer, E-post och fastighetsbeteckning. Syftet med en sådan behandling är för att kunna fullfölja våra åtaganden och följa gällande lagar.

Enligt Föreskrifter om kommunalt hushållsavfall i Bollnäs och Ovanåkers kommuner § 10 är du som fastighetsinnehavare skyldig att ha ett abonnemang för hushållsavfall. Vi har fått dina uppgifter från dig för att kunna upprätta ett avtal eller göra en förändring i ett befintligt avtal. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är Rättslig förpliktelse (Dataskyddsförordningen art. 6.1.c), enligt Miljöbalken kap. 15 samt ovan nämnda föreskrifter. Dina uppgifter kommer att sparas så länge du är kund hos oss eller så länge arkivlagen kräver.

Dina personuppgifter kan komma att hämtas in från eller lämnas ut till tredje part om det är nödvändigt för att uppfylla våra rättsliga förpliktelser enligt Miljöbalken kap. 15. Exempel på sådana parter är koncernföretag, leverantörer av avfallshämtning och postförmedling etc. En tredjelandsöverföring av dina personuppgifter till ett land utanför EU/EES kommer aldrig att ske. Vi kan även komma att lämna ut dina personuppgifter om BORAB har ett berättigat intresse, exempelvis i samband med distribuering av samhällsinformation.

Personuppgiftsansvarig är BORAB (556223-4863), Sävstaås Avfallsanläggning 821 80 Bollnäs. DDu når vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@kfhalsingland.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten IMY Integritetsskyddsmyndigheten.

Läs mer nedan om personuppgifter, hantering och registerutdrag.

 

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en person, såsom exempelvis namn, adress, fotografi och telefonnummer.

 

Hur skyddas dina personuppgifter?

All behandling av personuppgifter ska ske med respekt för den personliga integriteten och med beaktande av EU:s dataskyddsförordning och i övrigt säkerställa att behandlingen sker enligt den lag som gäller. För att uppnå ett fullgjort integritetsskydd har BORAB i uppdrag att se till så att personuppgifter skyddas av modern och kostnadseffektiv teknik. Dina personuppgifter utgör en del av kommunens allmänna handlingar och vi kan få frågor om att lämna ut dessa till enskilda eller företag. Före ett utlämnande genomförs en sekretessprövning enligt offentlighets- och sekretesslagen.

 

Vilka personuppgifter samlar vi in?

En del av informationen vi behandlar är sådana uppgifter som du ger till oss via avtal, e-post, blanketter och dylikt. Det kan exempelvis vara namn, personnummer, adress, e-post, telefonnummer, fakturainformation och kontouppgifter. Annan information kan vi komma att samla in om dig för att uppfylla våra rättspliktiga åtaganden. Sådan information kan vara uppgifter från kommunernas fastighetsregister.

 

Vilka kan vi komma att dela din information till?

Dina personuppgifter kan komma att hämtas in från eller lämnas ut till tredje part om det är nödvändigt för att uppfylla våra rättsliga förpliktelser enligt Miljöbalken kap. 15. Exempel på sådana parter är koncernföretag, leverantörer av avfallshämtning och postförmedling etc. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU. Vi kan även komma att lämna ut dina personuppgifter om BORAB har ett berättigat intresse, exempelvis i samband med distribuering av samhällsinformation.

Personuppgifter kan komma att uppdateras mot offentliga och privata register för att säkerställa att de är korrekta och för att avtalet med konsumenten ska kunna fullgöras.

 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att utföra våra förpliktelser och så länge det krävs enligt dokumenthanterings- och gallringsplan.

 

Vad har du för rättigheter?

Du som kund hos BORAB har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Du har även rätt till tillgång och information genom att begära ut ett registerutdrag, genom att kontakta personuppgiftsansvarig på BORAB Frida Löberg på frida.loberg@borab.se.

 

Hur begär jag registerutdrag?

För att begära ut ett registerutdrag fyller du i denna blankett Begäran om personuppgiftsåtgärd. Skicka in denna blankett till BORAB via info@borab.se eller lämna in den till BORABs kundtjänst. Registerutdraget kommer att levereras till dig inom en månad om det inte finns synnerliga skäl att det dröjer, i sådana fall kommer vi meddela dig om detta.

 

Klagomål

Har du ett klagomål eller en synpunkt på hur vi behandlar dina personuppgifter kontaktar du i första hand oss. Om du inte är nöjd med den åtgärd som vidtas kontaktar du istället BORABs dataskyddsombud Dataskyddsombud@kfhalsingland.se. Om du fortfarande inte är nöjd med hur vi hanterar ditt ärende har du rätt att lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten IMY.

 

Kontakta oss

Du kan alltid kontakta oss vid frågor om integritets- och dataskydd. Kontakta oss via e-post info@borab.se eller personuppgiftsansvarig Frida Löberg, frida.loberg@borab.se.

 

 

Kontakt

 

BORAB

Info@borab.se

Personuppgiftsansvarig

Frida Löberg
Frida.loberg@borab.se
0278-255 22

Dataskyddsombud

Dataskyddsombud@kfhalsingland.se