GDPR/Behandling av personuppgifter

BORAB > Kundservice > GDPR/Behandling av personuppgifter

 

Vi hanterar dina personuppgifter på ett tryggt sätt

BORAB är enligt Dataskyddsförordningen och annan tillämplig lag personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som vi behandlar. BORAB samlar in och behandlar personuppgifter för att kunna ingå och fullgöra avtalet med kunden eller när det är nödvändigt för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar oss. Vidare kan personuppgifterna komma att behandlas av BORAB för samhällsinformation och för att genomföra marknadsanalyser, upprätta statistik samt för att utvärdera, utveckla och informera om tjänster och produkter. Denna behandling är nödvändig för att utföra BORABs uppdrag och att värna om avfallskollektivens intressen.

Läs mer nedan om personuppgifter, hantering och registerutdrag.

 

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en person, såsom exempelvis namn, adress, fotografi och telefonnummer.

 

Hur skyddas dina personuppgifter?

All behandling av personuppgifter ska ske med respekt för den personliga integriteten och med beaktande av EU:s dataskyddsförordning och i övrigt säkerställa att behandlingen sker enligt den lag som gäller. För att uppnå ett fullgjort integritetsskydd har BORAB i uppdrag att se till så att personuppgifter skyddas av modern och kostnadseffektiv teknik. Dina personuppgifter utgör en del av kommunens allmänna handlingar och vi kan få frågor om att lämna ut dessa till enskilda eller företag. Före ett utlämnande genomförs en sekretessprövning enligt offentlighets- och sekretesslagen.

 

Vilka personuppgifter samlar vi in?

En del av informationen vi behandlar är sådana uppgifter som du ger till oss via avtal, e-post, blanketter och dylikt. Det kan exempelvis vara namn, personnummer, adress, e-post, telefonnummer, fakturainformation och kontouppgifter. Annan information kan vi komma att samla in om dig för att uppfylla våra rättspliktiga åtaganden. Sådan information kan vara uppgifter från kommunernas fastighetsregister.

 

Vilka kan vi komma att dela din information till?

Personuppgifterna kan även komma att hämtas in från eller lämnas ut till tredje part om det är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag, eller om BORAB har ett berättigat intresse av att lämna ut personuppgifterna till sådan part. Exempel på sådana parter är koncernföretag, leverantörer av avfallstjänster och postförmedling. Personuppgifter kan komma att uppdateras mot offentliga och privata register för att säkerställa att de är korrekta och för att avtalet med konsumenten ska kunna fullgöras.

 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att utföra våra förpliktelser och så länge det krävs enligt dokumenthanterings- och gallringsplan.

 

Vad har du för rättigheter?

Du som kund hos BORAB har i vissa fall rätt att begära information om, rättelse eller radering av dina personuppgifter och rätt att begära begränsning eller invända mot behandlingen. Du har också rätt att inge klagomål till Datainspektionen om behandlingen. Det kan finnas begränsningar enligt lag och andra bestämmelser som påverkar dessa rättigheter. Du har rätt att få dina personuppgifter flyttade (portering) för att använda dem på annat håll när det är tekniskt möjligt. För detta förutsätts även att behandlingen grundar sig på ett samtycke eller att behandlingen har varit nödvändig för att vi ska ha kunnat fullgöra ett avtal med dig.

 

Hur begär jag registerutdrag?

För att begära ut ett registerutdrag fyller du i denna blankett Begäran om personuppgiftsåtgärd. Skicka in denna blankett till BORAB via info@borab.se eller lämna in den till BORABs kundtjänst. Registerutdraget kommer att levereras till dig inom en månad om det inte finns synnerliga skäl att det dröjer, i sådana fall kommer vi meddela dig om detta.

 

Klagomål

Har du ett klagomål eller en synpunkt på hur vi behandlar dina personuppgifter kontaktar du i första hand oss. Om du inte är nöjd med den åtgärd som vidtas kontaktar du istället BORABs dataskyddsombud. Om du fortfarande inte är nöjd med hur vi hanterar ditt ärende har du rätt att lämna klagomål till Datainspektionen.

 

Kontakta oss

Du kan alltid kontakta oss vid frågor om integritets- och dataskydd. Kontakta oss via e-post info@borab.se eller dataskyddsansvarig Frida Löberg, frida.loberg@borab.se.

 

 

Kontakt

 

BORAB

Info@borab.se

Dataskyddsansvarig

Frida Löberg
Frida.loberg@borab.se
0278-255 22

Dataskyddsombud

Dataskyddsombud@kfhalsingland.se