Sortering för företag

BORAB > Avfallsanläggning > Sortering för företag

 

Gratis att lämna förpackningar

Förpackningarna som finns i ditt företag ska återvinnas. På Sävstaås avfallsanläggning finns nu en mottagningsstation för företagens förpackningar (på höger sida före vågen). Förpackningarna omfattas av producentansvar och ska inte vägas in med övrigt avfall. De lämnar du avgiftsfritt i behållarna för företagens förpackningar.

Sortera avfallet

Företag kan köra in verksamhetsavfall, sorterat eller osorterat, över våg på avfallsanläggningen. Avfallet vägs då in och avgiften beror på vilken typ av avfall som vägs in. Avgiften faktureras efter besöket. Osorterat avfall sorteras med grävmaskin på Sävstaås avfallsanläggning. Det får aldrig ligga farligt avfall, elavfall eller hushållsavfall i detta.

Sorteringsavgift vid felaktiga leveranser

Då avfallsprodukter, som t ex farligt avfall eller hushållsavfall blandas med grovavfall, finns risk för hälso- och miljöproblem som t ex kemikalieutsläpp eller att brand uppstår. När otillåtna avfallsleveranser upptäcks, dokumenteras dessa genom fotografering och en rapport upprättas som delges leverantören/kunden omgående. Därefter kommer nya mottagningsavgifter, extra sorteringsavgift samt ev. ytterligare mottagningsavgifter för utsorterat farligt avfall, att debiteras leverantören/kunden.

OBS: Vid upprepade fall av otillåtna leveranser kan kunden/leverantören komma att avstängas från vidare leverans till anläggningen.