Avfall från företag

BORAB > Avfallsanläggning > Avfall från företag

 

Vad ska du uppge när du ska lämna eller hämta avfall på BORAB?

 • Du ska uppge betalande företagets kundnummer på BORAB. (Finns det inte upplagt ska du uppge organisationsnummer, betalande företagsnamn samt fakturaadress. Kontaktperson i det företaget; namn och telefonnummer. )
 • Du ska uppge vad det är för hämtadress alternativt hämtställe.
 • Du ska uppge vilket registreringsnummer det är på transportfordonet.
 • Du ska uppge vad det är för avfall som lämnas på avfallsanläggningen.
 • Du kan också uppge särskild information som kan skrivas in på följesedeln.

Här hittar du avgifterna

Verksamhetsutövarens ansvar

Enligt miljöbalken ska verksamhetsutövare:

 • ha kunskap om det avfall som uppkommer i verksamheten
 • hantera avfall så att människors hälsa eller miljön inte tar skada
 • sträva efter att minska avfallsmängder
 • se till att avfall återanvänds och återvinns
 • kontrollera att entreprenörerna som hanterar avfallet har de tillstånd som krävs
 • lämna hushållsavfall till renhållaren

Miljöbalken (1998:808)

Avfallsförordning (2011:927)

Lagar och regler om avfall – Naturvårdsverket

Transport av avfall

Transporterar du stora mängder avfall under ett kalenderår krävs tillstånd från Länsstyrelsen. Detta gäller exempelvis jordbrukskemikalier, smittförande avfall och aska från oljeförbränning. För de flesta avfallstransporter krävs tillstånd från Länsstyrelsen eller att transporterna har anmälts dit. Anmälan kan även behöva göras vid annan hantering av avfall.

Länk: Länsstyrelsen, mer information om transport  av avfall 

Verksamhetsavfall

 • Avfall med producentansvar
 • Avfall till materialåtervinning
 • Farligt avfall
 • Brännbart avfall
 • Avfall till deponi

Avfall med producentansvar

Producentansvaret innebär att producenten är skyldig att ta tillbaka avfallet och anvisa insamlingsplatser där avfallet kan lämnas. Avfallslämnaren är i sin tur skyldig att sortera ut detta avfall.

I Sverige har vi lagstiftat producentansvaret för åtta produktgrupper i dag:

 • Förpackningar
 • Däck
 • Returpapper
 • Bilar
 • elektriska och elektroniska produkter (inklusive glödlampor och viss belysningsarmatur)
 • batterier
 • läkemedel
 • radioaktiva produkter och herrelösa strålkällor

Soppåsen

Har du ett lunchrum eller andra lokaler där det uppstår städsopor eller lunchavfall? Då ska ditt företag ha ett abonnemang för hushållssopor hos oss. Det skaffar du hos oss BORAB.