Avfall hemma

BORAB > Återvinningscentraler & sophämtning > Avfall hemma

 

I menyn till vänster hittar du sidor där du kan läsa om vart du ska göra av ditt avfall. Allt ska inte lämnas på samma ställe. Endast brännbara hushållssopor får slängas i soptunnan.

Källsortering

Eftersom alla är skyldiga att sortera, hantera, behandla avfallet rätt bidrar vi till ökad återvinning och resursutnyttjande. Mer konsumtion ger mer avfall. Med tanke på att våra naturresurser är begränsade, att vårt klimat förändras, och att efterfrågan på nya råvaror hela tiden ökar, är det viktigare än någonsin att vi tar tillvara den resurs som avfallet utgör.

Farligt avfall

Det viktigaste att sortera ut är det farliga avfallet, det vill säga sådant som är giftigt, cancerframkallande, frätande, fosterskadande, miljöfarligt, smittförande eller brandfarligt. I ett vanligt hem kan det vara exempelvis färger, lösningsmedel, läkemedel, batterier, elektriska produkter och växtskyddsmedel.

Det är inte möjligt för vanliga förbränningsanläggningar att helt rena alla sorters föroreningar.

Utdrag ur avfallsförordningen (2011:927) angående elektronik och förpackningsavfall:

Elektronik

25 § Den som innehar avfall som innehåller eller utgörs av elektriska eller elektroniska produkter ska sortera ut det och hantera det skilt från annat avfall på ett sätt som underlättar återvinning eller annan hantering som är godtagbar från miljösynpunkt.

Förpackningsavfall

24 a § Den som har förpackningsavfall som inte är hushållsavfall ska sortera ut förpackningsavfallet från annat avfall och lämna förpackningsavfallet till insamlingen för förpackningar och tidningar.

Returpapper

24 c § Den som har returpapper som inte är hushållsavfall ska sortera ut returpappret från annat avfall och lämna returpapperet till 1. ett insamlingssystem som har tillstånd enligt 12 § förordningen (2014:1074) om producentansvar för returpapper, eller 2. någon som enligt 30 § förordningen om producentansvar för returpapper samlar in utsorterat returpapper.

Bor du i lägenhet?

Det är fastighetsägaren som ansvarar för att du ska kunna lämna ditt avfall. Har du synpunkter på din avfallshämtning ska du kontakta fastighetsägaren.

Bor du i hus?

Glöm inte att skotta och sanda

Alla fastighetsägare ska skotta så att det finns en väg fram till, och omkring, sopkärlet. Se också till att sanda vägen fram till soptunnan om det behövs.
Som fastighetsinnehavare har du ansvar för att se till att transportvägen fram till soptunnans hämtnings- och tömningsplats är i lätt framkomligt skick. Transportvägen ska röjas från snö och hållas halkfri.  Enskild väg och tomtmark som utnyttjas vid hämtning skall vara dimensionerad och hållas i sådant skick att den är farbar för hämtningsfordon.

Ordningen för hur soporna ska hanteras.

Avfallstrappan är ett lagstadgat EU-direktiv som syftar till att minska sopmängderna. I den mån det är möjligt ska det förhindras att avfall uppstår över huvud taget – genom förbättrade produktionsmetoder och förändrade konsumtionsmönster.

1: Avfallsminimera – se till att inte avfall uppstår, tänk efter före
2: Återanvända – skänka, sälja, köpa second hand, laga
3: Materialåtervinna – lämna förpackningar och tidningar till återvinningsstation
4: Energiutvinna – förbränning av brännbart avfall och hushållsavfall till fjärrvärme
5: Deponera – slutlig förvaring av sådant som inte går att behandla enligt ovan

Läs mer här

Dela tunna

Efter anmälan till oss kan du dela tunna med en eller flera grannar. Ju bättre du sorterar och ju mindre du slänger – desto billigare blir det! Bra för miljön och bra för dig.

Blankett för gemensam tunna hittar du här