GDPR träder i kraft den 25 maj 2018

Med anledning av dataskyddsförordningen (GDPR), som träder ikraft den 25 maj 2018, vill vi informera dig om att följande gäller för vår behandling av personuppgifter.

BORAB behandlar dina personuppgifter i första hand för att fullfölja våra åtaganden och följa gällande lagar. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.

BORAB är enligt Dataskyddsförordningen och annan tillämplig lag personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som vi behandlar. BORAB samlar in och behandlar personuppgifter för att kunna ingå och fullgöra avtalet med kunden eller när det är nödvändigt för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar oss. Vidare kan personuppgifterna komma att behandlas av BORAB för samhällsinformation och för att genomföra marknadsanalyser, upprätta statistik samt för att utvärdera, utveckla och informera om tjänster och produkter. Denna behandling är nödvändig för att utföra BORABs uppdrag och att värna om avfallskollektivens intressen.

BORAB kan avseende behandling av personuppgifter för angivna ändamål komma att anlita personuppgiftsbiträden. Endast medarbetare och andra personer inom organisationen som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem.

Personuppgifterna kan även komma att hämtas in från eller lämnas ut till tredje part om det är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag, eller om BORAB har ett berättigat intresse av att lämna ut personuppgifterna till sådan part. Exempel på sådana parter är koncernföretag, leverantörer av avfallshämtning och postförmedling. Personuppgifter kan komma att uppdateras mot offentliga och privata register för att säkerställa att de är korrekta och för att avtalet med konsumenten ska kunna fullgöras.

Du som kund hos BORAB har i vissa fall rätt att begära information om, rättelse eller radering av dina personuppgifter och rätt att begära begränsning eller invända mot behandlingen. Du har också rätt att inge klagomål till Datainspektionen om behandlingen. Det kan finnas begränsningar enligt lag och andra bestämmelser som påverkar dessa rättigheter. Du har rätt att få dina personuppgifter flyttade (portering) för att använda dem på annat håll när det är tekniskt möjligt. För detta förutsätts även att behandlingen grundar sig på ett samtycke eller att behandlingen har varit nödvändig för att vi ska ha kunnat fullgöra ett avtal med dig.

BORAB har utsett ett dataskyddsombud som nås på dataskyddsombud@kfsh.se.

Mer information om Dataskyddsförordningen och de registrerades rättigheter https://www.datainspektionen.se/